จำนวนสมาชิก

  • สามัญ 6,768 ราย
  • สมทบ 1,753 ราย
  • รวม 8,521 ราย
  • เงินทุนสะสม 10,908,796.53 บาท
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2564 

แบบประเมินความพึงพอใจ

menu_book รายชื่อกรรมการ

๑.  นายสุทธิ จันทรวงษ์          ประธานกรรมการ  

๒.  นางซาราห์ บินเย๊าะ            รองประธานกรรมการ

๓.  นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ        รองประธานกรรมการ

๔.  นายกันตพงษ์ รังษีสว่าง       รองประธานกรรมการ

๕.  นางสาวสนธยา บุณยภูษิต     กรรมการและหัวหน้าสำนักงาน

๖.  นายบรรชา ช่างเหล็ก          กรรมการและนายทะเบียน

๗.  นางจินดา นาคา               กรรมการและเหรัญญิก

๘.  นายสุวิชชา วงศ์ไสลย์          กรรมการและเลขานุการ