จำนวนสมาชิก

  • สามัญ 6,768 ราย
  • สมทบ 1,753 ราย
  • รวม 8,521 ราย
  • เงินทุนสะสม 10,908,796.53 บาท
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2564 

แบบประเมินความพึงพอใจ

payment ช่องทางการชำระเงิน

1. หักผ่านบัญชีเงินเดือน
   (เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวง พม.)

2. ชำระเป็นเงินสด
   ณ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

3. โอนเงินผ่านธนาคาร
   ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 021-0-21908-4 ชื่อบัญชี  "สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" 
   พร้อมส่งหลักฐานการโอนได้ที่ โทรสาร 0 2569 6054 E-mail : chapanakit@dsdw.go.th

4. ไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย
   ณ ที่ทำการไปรษณีย์หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102 หรือ ตั๋วแลกเงินธนาคาร โดยระบุผู้รับเงิน
   "สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" เท่านั้น