จำนวนสมาชิก

  • สามัญ 6,768 ราย
  • สมทบ 1,753 ราย
  • รวม 8,521 ราย
  • เงินทุนสะสม 10,908,796.53 บาท
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2564 

แบบประเมินความพึงพอใจ

cloud_download ดาวน์โหลดเอกสาร

cloud_download 24/02/2564 แบบขอเปลี่ยนตัวผู้รับเงินสงเคราะห์
cloud_download 24/02/2564 ใบสมัครสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์
cloud_download 24/02/2564 แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
cloud_download 24/02/2564 แบบยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
cloud_download 24/02/2564 หนังสือยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ จากเงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน
Prev1Next