จำนวนสมาชิก

  • สามัญ 6,768 ราย
  • สมทบ 1,753 ราย
  • รวม 8,521 ราย
  • เงินทุนสะสม 10,908,796.53 บาท
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2564 

แบบประเมินความพึงพอใจ

apartment เกี่ยวกับสำนักงาน

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517 ทะเบียนเลขที่ 00/0990 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งกัน

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ การขึ้นทะเบียนต้องมีข้อบังคับหรือระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ. 2547 โดยให้เป็นงานสวัสดิการส่วนหนึ่งขององค์กรนั้น        

สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ มี ๒ ประเภท 

(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ และพนักงานการเคหะแห่งชาติ

สำหรับลูกจ้างชั่วคราวจะต้องปฏิบัติราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(๒) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สามีหรือภรรยาของสมาชิกสามัญ