จำนวนสมาชิก

  • สามัญ 6,768 ราย
  • สมทบ 1,753 ราย
  • รวม 8,521 ราย
  • เงินทุนสะสม 10,908,796.53 บาท
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2564 

แบบประเมินความพึงพอใจ

menu_book ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

cloud_download 24/02/2564 กฎกระทรวง กำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547
cloud_download 24/02/2564 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
cloud_download 24/02/2564 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
cloud_download 24/02/2564 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
cloud_download 24/02/2564 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
cloud_download 24/02/2564 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2545
cloud_download 24/02/2564 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗
cloud_download 24/02/2564 กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547
cloud_download 24/02/2564 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
cloud_download 24/02/2564 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดาการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์
Prev1Next